English                        عربى                          فارسي                      اُردُو                           Français

وېش

اگر شما در جزیره لیسفو در کمپ زندگی می باشید.
شما ممکن بدانید که چگونه برای ما سفارش لباس بدهید .
دراینجا ما یک سری معلوماتی را درمورد نحوه ای سفارش برای شما بیان نموده ایم:

 

نمونه ای درخواست:

شما ازطریق وانس آپ به این شماره میتوانید ارتباط برقرار کنید:
(۰۰۴۶) ۷۰ ۳۳ ۳۷ ۳۲۰

ما ضرورت داریم تا اسم ٬ شماره تلفن یونانی٬ زبان وکمپ شما رابدانیم.
سپس شما میتوانید سفارش خودرا به شکل لیست ذیل برای ما بفرستید؛

Example conversation

Example conversation

Example conversation

Example conversation

Example conversation

مرد ۳۴ ساله
?        M
?.       ۳۲
?.       ۴۳

زن ۳۴ ساله
?.     L
?.     ۳۲
?.     ۳۸


دختر ۱۰ ساله؛
?.      ۳۲ cm
?.      ۳۴

شما مطمئن شوید که شماره ٬ اسم ٬ کمپ وسایز شما درست می باشد.

درمورد چیز های مهم که باید بدقت متوجه بود:

۱. وقتی شما سفارش خودرا از طریق واتس آپ برای ما میفرستید.درابتدا در این گفتگو از سوال وجواب خود اطمینان کامل اخذ نموده اید.


۲. هیچگاه درمورد نحوه توزیع سفارشات خود ازما نپرسید.چون این پروسه طولانی مدت است.

۳.  وقتی شما ازطرف ما پیامی درمورد تحویل سفارش خود دریافت نمودید. ازشما درخواست میشود یک ساعت قبل از زمان تعین شده در آنجا حضور داشته باشید.
وبرای اینکه سفارش خودرا گرفته میتنوانید یانه ویا اینکه نمیتوانید حاضر شوید برای ما اطلاع دهید.
بصورت ساده (بلی) ویا (نخیر) ویلهم بصورت شست ??

۴.  اگر شما تایید نمودید که میتوانید سفارش خودرا بگیرید . اما شما در وقت نتوانستید حاضر شوید .ماسعی خود را میکنیم تا ۳ مرتبه آماده سازیم٬ درغیر آنصورت سفارش شما برای کسی دیگر واگذار خواهد شد٬ که بعدا این پروسه متوقف خواهدیافت.


۵.  اگر شما کمپ ٬ شماره تلفن ٬ جزیره ویا هرشرایط دیگری برای تحویل پیش بیاید شما در اسرع وقت به ما اطلاع دهید.

۶.  شما حق شکایت را در مورد اینکه چگونه کار مینماییم به میل خود تان کتر مینمایید ندارید.

ما یک تیم کوچک بامنابع محدود هستیم. وما میکوشیم بسیار به سرعت کار های خودرا انجام بدهیم. ما کار خودرا به اندازه توان خود تسریع می بخشیم.

از آنجایی که مه همه چیز را برای شما توضیح دادیم٬ تعداد درخواست در ادد لیست ما بسیار زیاد اما مدت زمانی ما درحال اتلاف . نمیتوانیم کارهارا سریع انجام بدهیم. شما باما همکار باشید.

این یک همبستگی است. که ما چرا اینجاییم ❤️

اگر شما نمیخواهید به ما نشان دهید_ ماهم به شما نشان نخواهیم داد

بصورت بسیار ساده:

همه باید برای توزیع لباس انتظار باید کشید٬ شما واتس آپ خودرا بررسی نمایید ما برای شما توضیح میدهیم ٬ چیزی را که شما نیاز دارید توضیح میدهیم. وما منتظر درخواست شماییم که شما به چی نیازمندید.

همچنین فراموش نکنید که در مورد انتقال وتغیرات مکان خود برای ما اطلاع دهید. تا ما سعی خودرا بکنیم تا یک جایی مناسب دیگری را برای تحویل سفارش شما سازماندهی نما ییم . ما ضرورت به این داریم تا بدانیم شما کجا هستید……

کمک کنید !

اکر شما میخواهید به عنوان یک داوطلب باما همکار باشید . فقط در صفحه واتس آپ ما رفته یک پیام برای ما بفرستید.ماتوضیح خواهیم داد چطور. چون ما نیاز به دست های همکار داریم . که بتوانیم به سرعت سفارش ها را آماده سازیم.

با احترام رفتار کنید!

ارسال پورن ویا درخواست اجماع نه تنها مناسب نیست ٬ از یک جهت باعث ضیاع وقت و انرژی برای کسی هست که آنرا دریافت می کند .بخاطر همین کار هرکسی راه نامناسب را پیش گیرد با آنها برخورد جدی صورت گرفته واز واتس آپ مسدود خواهم شد. وبرای اخذ هرچیزی محروم خواهد گردید.

ما اینکار را باهم انجام میدهیم٬ ما فقط لباس اهدا مینماییم٬ وما کار خود را به وجه احسن انجام میدهیم٬ وبدون کدام مزاحمتی٬ ما نه رباط هستیم ونه برده ای کسی.

درمان شما همانند در ما هست
طوری که شما میخواهید درمان شوید ماهم میخواهیم

تشکر از همکاری شما??